Op 4 december 2019 hebben we als bewoners van de wijk De Baarzen een brief van de gemeente Vught ontvangen waarin de plannen inzake toekomstvisie ‘Hart van de Baarzen’ in een notendop zijn geschetst. Het betreft:

  • verplaatsing en uitbreiding van Lidl supermarkt (locatie Baarzenschool)
  • omvorming van basisschool De Lichtstraat tot kindcentrum
  • woningbouw in het zuidelijke gebied (94 appartementen)

De gemeente heeft in deze brief aangegeven binnen enkele maanden met stakeholders/ betrokken partijen in gesprek te gaan. Na de brief van 4 december 2019 hebben we als bewoners niets meer van de gemeente vernomen. Daardoor voelen wij ons – als een van de meest betrokken partijen – geheel niet gekend in deze zeer ingrijpende veranderingen in onze wijk. Buurtbewoners hebben zich 30 september 2020 verenigd met het oog op het gemeentelijke plan toekomstvisie ‘Hart van de Baarzen’ in belangengroep ‘Hart voor de Baarzen’.

Zorgen

Belangengroep ‘Hart voor de Baarzen’ maakt zich ernstig zorgen over onder meer:

  • de grootte van de nieuwe Lidl die in een dergelijke omvang zeker ook aantrekkelijk is voor mensen van verder weg
  • het verdwijnen van ecologisch groen ten koste van de beoogde parkeerplaats voor Lidl op de plek van de populieren aan het Bisschop Zwijsenplein
  • de fors toenemende parkeerdruk in de wijk
  • de verkeerscirculatie en veiligheid
  • de uitvoering (hoogte) van het appartementencomplex in het plangebied

Kortom, de leefbaarheid van het Hart van de Baarzen – in vergelijking met andere wijken toch al onder druk – dreigt verder in het gedrang te komen. Zorgen die door een steeds groter wordende groep bewoners worden gedeeld.